ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:   ΑΘΗΝΑ 2103652200 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310681494

 ΦΙΛΤΡΑΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΑΕ  

1. Γενικά 

1.1. Οι πωλήσεις ξενοδοχειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού που πραγματοποιεί η εταιρία Κ. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. υπόκεινται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟÛΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, όπως αυτοί αναφέρονται στο κείμενο αυτό. Εξαίρεση αποτελούν όσα τυχόν έχουν σαφώς συμφωνηθεί και αναγράφονται στο αντίστοιχο Δελτίο Παραγγελίας, αντίγραφο του οποίου κρατούν και η εταιρία και ο πελάτης, τα οποία αποτελούν τους ειδικούς όρους της συγκεκριμένης παραγγελίας και ισχύουν μόνο μέχρι και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. Όροι που δεν έχουμε αποδεχτεί ρητά δεν έχουν καμία νομική ισχύ και δεν φέρουν κανένα νομικό αποτέλεσμα.

1.2. Για να τεθεί σε ισχύ μια παραγγελία οι παρόντες Γενικοί Όροι θα πρέπει να γίνουν συνολικά αποδεκτοί από τον πελάτη και από τον πωλητή. Η σχετική αποδοχή γίνεται και αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.

   

 

 

   2. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία 

2.1. Η πνευματική ή/και η βιομηχανική ιδιοκτησία και οι πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στην παραγγελία, τα υλικά, τα σχέδια και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται σε αυτήν και αφορά τον εξοπλισμό τον οποίο παραγγέλνει ο πελάτης, ανήκουν στην εταιρία ή στους προμηθευτές αυτής. Κατά συνέπεια ο πελάτης δεσμεύεται για την χρήση του εξοπλισμού μόνο για τον σκοπό για τον οποίο και παρήγγειλε και η πλήρης ή η μερική αναπαραγωγή προúόντων απαγορεύεται, εκτός εάν προηγείται ρητή έγγραφη συγκατάθεση μας.

 
 

3. Αντικείμενο των παραγγελιών

3.1. Η παραγγελία περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα αναγραφόμενα σε αυτή είδη τα οποία και καθορίζονται με ακρίβεια. Οποιαδήποτε μετατροπή επιθυμεί ο πελάτης θα πρέπει να αναγράφεται και να διευκρινίζεται στο Δελτίο Παραγγελίας. Τυχόν παραλείψεις ή μη αναγραφόμενα είδη δεν περιλαμβάνονται σε καμιά περίπτωση στην παραγγελία.

3.2. Για να θεωρείται η παραγγελία έγκυρη, θα πρέπει να έχει λάβει γραπτή αποδοχή εκτέλεσής μας και να έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις (προκαταβολή 30% της αξίας του προúόντος με Φ.Π.Α. ή ότι άλλο μπορεί να έχει συμφωνηθεί και αναγράφεται στο Δελτίο Παραγγελίας κλπ.) από τον πελάτη.

3.3. Οι διαστάσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα υλικά κατασκευής που αναφέρονται στα προúόντα μας και τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους, φυλλάδια ή άλλη έντυπη ή ηλεκτρονικής φύσεως (ιστοσελίδα) παρουσίαση, είναι ενημερωτικής, μη-δεσμευτικής φύσεως, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αποδεχόμαστε μια συγκεκριμένη προδιαγραφή του πελάτη, η οποία και πρέπει να αποτελεί μέρος του Δελτίου Παραγγελίας.

3.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε, για κάποια από τα προς παραγγελία είδη, ελάχιστη ποσότητα τεμαχίων που απαιτείται για να θεωρείται έγκυρη η παραγγελία. Ο πελάτης ενημερώνεται κατά την παραγγελία και αποδέχεται σε κάθε περίπτωση τις προδιαγραφές που θέτουμε.

3.5. Διατηρούμε το δικαίωμα να εκτελούμε «συνδυαζόμενες παραγγελίες» για την καλύτερη οργάνωση του συστήματος προμηθειών μας. Αυτό σημαίνει ότι για κάποια είδη μπορεί να υπάρξει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης πλήρους παραγγελίας σε container προúόντων ή υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή των ειδών, με βάση τις υπάρχουσες συμφωνίες με τους προμηθευτές μας. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλαμβάνει τα παραγγελθέντα είδη κατά τον χρόνο άφιξης τους. Κάθε άλλος χρόνος παράδοσης προηγούμενος ή μεταγενέστερος αποκλείεται.

   

 

 

   4. Τιμές

4.1. Οι τιμές του Δελτίου Παραγγελίας αφορούν στην καθαρή αξία των προúόντων, δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και υπηρεσίες μεταφοράς και συναρμολόγησης, είναι F.O.B. στις κεντρικές αποθήκες μας (στροφή Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκη) και ισχύουν μόνο για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αναγράφονται στο Δελτίο Παραγγελίας.

4.2.Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από την εταιρία και των Όρων και Προûποθέσεων από τον πελάτη, οι τιμές που αναγράφονται στο Δελτίο Παραγγελίας θεωρούνται οριστικές και δεν αναθεωρούνται. Ωστόσο, αναπροσαρμογή τιμών δύναται να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που:Μετά την αποδοχή της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΙΑ και των Όρων και Προûποθέσεων από τον ΠΕΛΑΤΗ, οι τιμές που αναγράφονται στο ∆ελτίο Παραγγελίας θεωρούνται οριστικές και δεν αναθεωρούνται. Ωστόσο, αναπροσαρμογή τιμών δύναται να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που:

4.2.1.Ο χρόνος παράδοσης των ειδών έχει καθυστερήσει για λόγους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα σε υπαιτιότητα του πελάτη.

4.2.2.Το είδη της παραγγελίας έχουν τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

4.2.3.Οι τιμές του Δελτίου Παραγγελίας έχουν συμφωνηθεί και έχουν βρεθεί δίκαιες και συμφέρουσες για τον πελάτη. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών, σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγγελίας και προσφοράς κάποιων ή και όλων των ειδών με πιο προνομιακούς όρους για ειδικούς λόγους, κυρίως ανωτέρας βίας. Ο πελάτης αποδέχεται το δικαίωμα αυτό και παραιτείται κάθε δικαιώματος διεκδίκησης αναπροσαρμογής των δικών του τιμών. Αντίστοιχα η εταιρία δεν μπορεί να απαιτήσει αναπροσαρμογή των τιμών της παραγγελίας προς τα άνω για λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στους παρόντες γενικούς όρους.

 
 

5. Όροι πληρωμής

 

5.1. Η κάθε παραγγελία τίθεται σε ισχύ εφόσον συμπληρωθεί προκαταβολή ίση ή μεγαλύτερη του 30% της αξίας του προúόντος με Φ.Π.Α.

5.2. Η πληρωμή του υπολοίπου της αξίας της παραγγελίας πραγματοποιείται με τον ακόλουθο πρόγραμμα πληρωμών: το 30% μια εβδομάδα πριν την φόρτωση των εμπορευμάτων του προμηθευτή προς εμάς, και το υπόλοιπο 40% που εξοφλεί και πλήρως την παραγγελία, κατά τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της από τον πελάτη στις κεντρικές μας αποθήκες, μια μέρα πριν την φόρτωση της για τον πελάτη.

5.3. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί τμήμα της αξίας των προúόντων και πληρώνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσά αποπληρωμής της αξίας των παραγγελθέντων ειδών.

5.4.Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με τους συμφωνηθέντες όρους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό μας ή με οποιαδήποτε άλλη συμφωνημένη διαδικασία.

5.5. Εάν η παράδοση ή παραλαβή των προúόντων καθυστερήσει για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους για τους οποίους δεν ευθυνόμαστε, οι συμφωνηθέντες όροι πληρωμής μπορεί να μεταβληθούν.

5.6. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών εκ μέρους του πελάτη, δικαιούμαστε να απαιτήσουμε την καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας από την ημέρα οφειλής της πληρωμής μέχρι την ολική καταβολή της ή και ποινικής ρήτρας ανάλογης με τη ζημία που επιφέρει καθυστέρηση πληρωμών στο πρόγραμμα ροής των εμπορευμάτων και της ρευστότητας της εταιρίας, ειδικά δε στην περίπτωση απώλειας κερδών λόγω αδυναμίας φόρτωσης και εκτέλεσης και άλλων συνδυαζόμενων παραγγελιών. Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται με βάση το σχετικό επιτόκιο που ισχύει κατά περιόδους, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η πληρωμή των τόκων αυτών δεν απαλλάσσει τον πελάτη από το να εκτελέσει όλες τις υπόλοιπες πληρωμές με τους συμφωνηθέντες όρους.

5.7. Εάν ο πελάτης καθυστερεί τις πληρωμές, έχουμε τη δυνατότητα να διακόψουμε την αποστολή των εμπορευμάτων ή την εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε αυτή, χωρίς να δικαιούται ο πελάτης να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για τον λόγο αυτό.

5.8. Οποιαδήποτε απαίτηση από την πλευρά του πελάτη που αφορά στην παραγγελία δεν του δίνει κανένα δικαίωμα να διακόψει ή να μειώσει το ύψος των συμφωνημένων πληρωμών.

   

 

 

   6. Παραλαβή των προúόντων της παραγγελίας

6.1. Τα παραγγελθέντα είδη, τα τιμολόγια και ό,τι άλλο παραδίδεται στον πελάτη θα παραλαμβάνονται και υπογράφονται από τον ίδιο ή από πρόσωπο που έχει οριστεί από τον πελάτη ως νόμιμος εκπρόσωπος και για το οποίο έχουμε ενημερωθεί.

6.2. Όλες οι διαφορές που πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά από τα τιμολόγια ή σε σχέση με αυτά θα εκδικάζονται από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

 

7. Όροι παράδοσης

7.1. Τόπος παράδοσης θεωρείται και είναι οι κεντρικές αποθήκες μας στη Θεσσαλονίκη, στροφή Ωραιοκάστρου. Προκειμένου ο χρόνος παράδοσης να αποτελεί δέσμευση για εμάς, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα πληρωμών, όπως αυτό έχει συμφωνηθεί ή αναφέρεται στους παρόντες γενικούς όρους.

7.2. Ο χρόνος παράδοσης κάθε παραγγελίας καθορίζεται από το είδος, την ποσότητα, τη διαθεσιμότητα των ειδών στις αποθήκες μας και τον χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας από τους προμηθευτές. Σε περίπτωση παραγωγής από τρίτους συνεργαζόμενους προμηθευτές τμήματος ή και ολοκλήρων των ειδών που περιλαμβάνονται στην παραγγελία, προστίθεται και ο χρόνος που απαιτείται για την παραλαβή των προúόντων στις αποθήκες μας. Ο πελάτης έχει ενημερωθεί και αποδεχθεί τον χρόνο παράδοσης ο οποίος και αναγράφεται στο Δελτίο Παραγγελίας.

7.3. Ο χρόνος παράδοσης θα τροποποιείται όταν: 

7.3.1. Ο πελάτης απαιτεί τροποποιήσεις στην παραγγελία τις οποίες έχουμε αποδεχτεί ως εταιρία, και οι οποίες κατά την άποψη μας απαιτούν παράταση του χρόνου παράδοσης.

7.3.2. Ο πελάτης δεν έχει εκπληρώσει καμία εκ των συμβατικών του υποχρεώσεων σχετικά με την παραγγελία, ειδικά όσον αφορά σε πληρωμές.

7.3.3. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην παραγωγή ή τον εφοδιασμό όλων ή κάποιων από τα παραγγελθέντα είδη ή και των υλικών ή εξαρτημάτων που απαιτούνται για την παραγωγή τους, για λόγους που δεν ευθυνόμαστε και δεν μας είναι γνωστοποιημένο την ώρα της παραγγελίας του πελάτη προς εμάς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις παραπάνω αιτίες καθυστερήσεων περιλαμβάνονται: αγκυλώσεις και περιορισμοί που προέρχονται από την υπάρχουσα τραπεζική κατάσταση και νομοθεσία (capital controls), απεργίες μέσων μεταφοράς και υπηρεσιών, καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων ή δυσκολιών στην προμήθεια των απαραίτητων πρώτων υλών για την παραγωγή των ειδών, προβλήματα στο σύστημα μεταφορών, πλημμύρες, καταιγίδες, απεργίες, δολιοφθορές, πανδημίες κλπ. και οποιαδήποτε αιτία μπορεί να εκληφθεί ως ανωτέρα βία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 
 

8. Μεταφορά

8.1. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Παραγγελίας και την ισχύουσα πολιτική μας η μεταφορά ή και η τοποθέτηση – συναρμολόγηση των παραγγελθέντων ειδών δεν περιλαμβάνονται στις συμφωνηθείσες τιμές.

8.2. Ο πελάτης παραλαμβάνει τα είδη της παραγγελίας με δικό του μεταφορικό μέσο ή με συνεργαζόμενη μαζί του μεταφορική εταιρία. Οι φορτώσεις-παραλαβές πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της μας μόνο κατά το χρονικό διάστημα από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν ενημέρωσης από το αρμόδιο τμήμα ότι τα προúόντα του πελάτη έχουν παραλειφθεί και της συνακόλουθης συνεννόησης για την ημέρα παραλαβής.

8.3. Ο πελάτης υποχρεούται να φροντίσει για την έγκαιρη εξόφληση του υπολοίπου της αξίας της παραγγελίας και την άμεση παραλαβή των προúόντων. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης αποθηκευτικών εξόδων σε περίπτωση παραμονής των ειδών στις αποθήκες για διάστημα μεγαλύτερο της μιας εβδομάδας. 

8.4. Εκτός των περιπτώσεων όπου έχει διαφορετικά συμφωνηθεί με τον πελάτη διαφορετική ή ειδική συσκευασία των ειδών που παραγγέλθηκαν, από αυτή που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε προμηθευτής, θα αποτελεί πρόσθετη χρέωση επί της τιμής πώλησης και η επιστροφή της δεν είναι αποδεκτή.

8.5. Σε περίπτωση που η μεταφορά, έχει συμφωνηθεί, και αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σαν ειδικός όρος στο Δελτίο Παραγγελίας, να εκτελεσθεί από εμάς, περιλαμβανομένων των φορτώσεων - εκφορτώσεων, θα εκτελείται στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος και θα φέρει τον σχετικό κίνδυνο. Στις περιπτώσεις αυτές απαλλασσόμαστε από κάθε ευθύνη προερχόμενη από ζημία ή βλάβη των ειδών.

   
 

  

   9. Επιθεώρηση και Αποδοχή

9.1. Εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να ελέγξει πλήρως, ποιοτικώς και ποσοτικώς όλα τα προúόντα, για τυχόν κρυμμένα ελαττώματα/ζημιές και να μας ενημερώσει άμεσα για τις αμφιβολίες του και θα φροντίσουμε για την αποκατάσταση μέρους ή όλων των ειδών στις κεντρικές εγκαταστάσεις μας στη Θεσσαλονίκη.

9.2.Εκτός των περιπτώσεων όπου ο έλεγχος αποδοχής έχει συμφωνηθεί να γίνει σε διαφορετικό χρόνο και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και στο Δελτίο Παραγγελίας, με το πέρας 5 ημερών από την παραλαβή των προúόντων από τον πελάτη και εφόσον δεν έχουμε λάβει έχει λάβει γραπτή ειδοποίηση για πιθανά ελαττώματα/σφάλματα, η παραγγελία θα θεωρείται αποδεκτή και για κάθε τυχόν πρόβλημα που θα παρουσιαστεί ευθύνεται ο πελάτης.

9.3.Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για επισκευές που εκτελούνται στο χώρο του πελάτη από μη εξουσιοδοτημένα από εμάς άτομα. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση ζημιών στα είδη της παραγγελίας, που είναι εφικτή, βαρύνει τον πελάτη, πλέον των εξόδων παράστασης, μεταφοράς κλπ., που ευλόγως απαιτούνται, για την διευκόλυνση του πελάτη.

 

 

 

 

Δεν υπάρχει αυτή η Κατηγορία.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ  |   ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
      5ο χλμ. Θεσ/νίκης - Λαγκαδά (στροφή Ωραιοκάστρου) | Τ 2310 681494 | F 2310 681732
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Ν. ΕΓΝΑΤΙΑΣ
      7o χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδανιών | Τ 2310 475008 | F 2310 474183
ΑΘΗΝΑ ΑΛΙΜΟΣ
      Λεωφ. Ποσειδώνος 61Α | Τ 210 9820080 | F 210 9856103
ΑΘΗΝΑ ΧΟΛΑΡΓΟΣ
      Λεωφ. Μεσογείων 308 (Στάση Νομισματοκοπείο) | T 210 6547241 | F 210 6564286
ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ
      Λιοσίων 153-157 (Στάση Αττική) | T 210 8222230 | F 210 8222231
ΑΘΗΝΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙ
      Ακαδημίας & Κριεζώτου | T 210 3652200 | F 210 3652300
ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
      Λεωφ. Κηφισού 60 (Γέφυρα Ροσινιόλ) | T 210 5712121 | F 210 5714141
ΑΘΗΝΑ ΨΥΧΙΚΟ
      Λεωφ. Κηφισίας 230 (Πεζογέφυρα Κολεγίου Ψυχικού) | T 210 6777766 | F 210 6722244
ΑΘΗΝΑ ΙΛΙΟΝ
      Θηβών 281 | T 210 5723000 | F 210 5723003
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
      Γρ. Λαμπράκη 21 | T 210 4102829 | F 210 4130643
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Copyright © 2015 - 2017 -- marmaridis.gr | -- Κατασκευη eshop by infocus
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΠΛΑ  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Copyright © 2015 - 2017 -- marmaridis.gr | -- Κατασκευη eshop by infocus
Back to top